Voorwoord

Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang Klazienaveen. Kinderopvang Klazienaveen bestaat uit Kinderdag verblijf Calimero en BSO ’t Speelkwartier. Wij bieden dagopvang aan voor kinderen van 8 weken tot 4 jaar en voorschoolse, naschoolse en vakantie BSO aan kinderen van 4 t/m 12 jaar. Als directie en medewerkers van Kinderopvang Klazienaveen bieden wij opvang aan die kwalitatief hoogwaardig is en aansluit bij de behoeften van ouder en kind. Wij bieden opvang aan in een huiselijke sfeer en een omgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen.

Om ook in de toekomst goede en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te blijven bieden, betekend dat wij eisen stellen aan ons pedagogisch beleid en de uitvoering daarvan. Wij willen dit doen door kritisch te blijven kijken naar ons pedagogisch handelen. Wij stellen het pedagogisch beleid bij als daar aanleiding toe is.

In het pedagogisch beleidsplan komt naar voren welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, verzorging en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleid is gebaseerd op een visie, op de ontwikkeling van kinderen en op het opvoeden van kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de leidsters. Het pedagogisch beleidsplan biedt leidsters steun bij hun dagelijkse werk en geeft huidige en toekomstige klanten inzicht in de werkwijze die wij hanteren in de opvang die wij bieden. Het pedagogisch beleidsplan is een verantwoording van ons werk. Het vormt daardoor ook een belangrijke toetssteen voor ouder/verzorgers en controlerende instanties.

In dit beleidsplan zijn ook de belangrijkste vier aspecten van de vier competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen, namelijk de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden.

Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op de kinderopvang.

Voor vragen of eventuele opmerkingen kunt u bij de groepsleiding terecht.

 

Directie Kinderopvang Klazienaveen,

Lara Bhoelai en Tamara Wilbers

Voorwoord

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1.     Doelstellingen en uitgangspunten

Hoofdstuk 2.     Opvoedingsdoelen       

Hoofdstuk 3.     Plaatsing

                           § 3.1 Groepsindeling

                           § 3.2 Personeel 

                           § 3.3 Aanmelding   

                           § 3.4 Intake                                                                                        

                           § 3.5 Wennen   

                           § 3.6 Brengen en halen  

                           § 3.7 Overdracht               

                           § 3.8 Tien minuten gesprekken                                                                                                                                               

 Hoofdstuk 4.     Puk       

                           § 4.1 Puk bij ons op de groep 

 

Hoofdstuk 5.     Dagritme

 

Hoofdstuk 6.     Hygiëne                                                                                                                          

                           § 6.1 Slapen

                           § 6.2 Handen wassen   

                           § 6.3 Verschonen

 

Hoofdstuk 7.     Afname dagen bij Calimero                      

                           § 7.1 Uurafname

                           § 7.2 Flexibele opvang  

                           § 7.3 Vervroegde en verlengde opvang 

 

Hoofdstuk 8.     Feesten en rituelen

                           § 8.1 Verjaardagen

                           § 8.2 Geboorte

                           § 8.3 Carnaval 

                           § 8.4 Pasen                                                                       

                           § 8.5 Dierendag     

                           § 8.6 Sint Maarten

                           § 8.7 Sinterklaas

                           § 8.8 kerst

                           § 8.9 Oud en Nieuw

 

Hoofdstuk 9.     Stagiaires op de groep

 

Hoofdstuk 10.   Buitenschoolse opvang ’ t speelkwartier

                           § 10.1 Brengen en halen

                           § 10.2 Stagiaires

                           § 10.3 vriendjes meenemen

                           § 10.4 Uitjes

                           § 10.5 Dagindeling

                           § 10.6 Afname uren BSO

 

Hoofdstuk 11.   Feesten en rituelen

                           § 11.1 Verjaardagen

                           § 11.2 Geboorte

                           § 11.3 Carnaval

                           § 11.4 Pasen                                                                                  

                           § 11.5 Dierendag

                           § 11.6 Sint Maarten

                           § 11.7 Sinterklaas

                           § 11.8 Kerst

                           § 11.9 Oud en Nieuw

 

Hoofdstuk 12. Oudercommissie

                           §12.1 Wat doet de oudercommissie

                           §12.2 Wat is het doel van de oudercommissie

                           §12.3 Wat zijn de rechten van de oudercommissie

                           §12.4 Ideeen/suggesties/opmerkingen

 

Hoofdstuk 13. Klachtenregeling

 

Hoofdstuk 14. Vier ogen principe

                            §14.1 personeelsbezetting

                            §14.2 Specifieke situaties

 

Hoofdstuk 15. Achterwacht

 

                 

Hoofdstuk 1.     Doelstellingen en uitgangspunten

 

1a) Algemene doelstellingen van kinderopvang Klazienaveen

Kinderopvang Klazienaveen is een kleinschalige kinderopvang en biedt vanuit een huiselijke sfeer opvang aan kinderen van 8 weken tot 4 jaar. Bij ons komt de huiselijke sfeer naar voren in onze dagelijkse rituelen. Zo kunnen de kinderen bij ons lekker vrij spelen, met elkaar of alleen. Samen ruimen we het speelgoed weer op onder het liedje “ wij ruimen op”. De kinderen moeten voor het eten hun handen wassen. Eten doen we altijd gezamenlijk en de kinderen eten bij ons met een vork zowel fruit als brood. Kinderen vanaf 3 jaar laten we zelf het tweede en derde broodje opsmeren. Op deze manier willen wij de kinderen zelfstandigheid bijbrengen en leren hoe ze hun broodje moeten smeren en het hanteren van mes en vork. Ook andere groepsactiviteiten doen we samen aan tafel of in een kring op de grond. Hierbij moet u denken aan een taalactiviteit, knutselactiviteit of muziekactiviteit etc. We vinden het ook belangrijk dat de kinderen bij ons kunnen komen om hun verhaal te vertellen of om gewoon even lekker te knuffelen want aandacht voor het kind vinden wij heel belangrijk.

Bij ons op de groep zult u ook altijd muziek horen op de achtergrond omdat wij vinden dat het een gezellig en gemoedelijke sfeer geeft. De opvang vindt plaats in een verticale groep. Het pedagogisch doel van kinderopvang Klazienaveen is dat kinderen, in samenspraak met de ouders/verzorgers, zich in een vertrouwde, veilige en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen en groeien.

Ons motto is dan ook ieder kind is uniek en leert en ontwikkeld zich in zijn/haar eigen tempo op zijn/haar eigen manier. Onze pedagogisch medewerkers haken in op de ontwikkeling van de kinderen en stimuleren ze om zich verder te ontwikkelen.

 

1b) Visie op het pedagogisch klimaat van de kinderopvang

 1. Ieder kind is uniek en wij vinden het belangrijk dat een kind zich in zijn/haar eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Ieder kind is van onvervangbare waarde: de pedagogisch medewerkers tonen respect voor de eigen persoonlijkheid van het kind. Er wordt een veilige en liefdevolle verzorging geboden, die bijdraagt aan een positief zelfbeeld van het kind.
 2. Spelen is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind: door te spelen ontdekt het kind de wereld en leert het om te gaan met zichzelf en met anderen.
 3. Onze kinderopvang is een verlengstuk van de thuissituatie en wij zullen daarom zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de ouders/verzorgers om een zo goed mogelijke opvang te bieden aan de kinderen.
 4. Van onze pedagogisch medewerkers wordt verwacht dat zij het kind respecteren en in zijn/haar waarde laat. Openheid, eerlijkheid, tolerantie en respect voor elkaar behoren tot de omgangsvormen binnen onze kinderopvang.

 

Hoofdstuk 2.     Opvoedingsdoelen

Het opvoedingsdoel is: ‘Het kind tot bloei laten komen’

Ieder kind is uniek en ieder kind leert in zijn/haar eigen tempo. Wat in potentie aanwezig is in het kind wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind zijn en verder groeien tot wie hij werkelijk is. Om dit te bereiken kijken en luisteren we goed naar de kinderen en bieden wij hen een stimulerende omgeving om zich verder te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de speel- en leeromgeving voor een kind aantrekkelijk blijft en er iedere dag weer nieuwe dingen te ontdekken zijn voor het kind.

Wij willen dit doen door activiteiten aan te bieden die voor het kind interessant zijn en die bij de belevingswereld van het kind aansluiten. Hierbij wordt gekeken naar hoever het kind is in zijn ontwikkeling en of het toe is aan een nieuwe uitdaging.

Omdat ieder kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt bieden wij verschillende activiteiten aan. Als wij een knutselactiviteit aanbieden dan zullen wij dit op maat aanbieden. Hiermee bedoelen wij dat we kijken wat het kind al kan. Een baby laten we veel doen met handjes en voetjes en al wat grotere kinderen mogen verven met een kwast. Zo gaan we steeds een stapje verder en leren we kinderen prikken met een prikpen en hoe ze een schaar moeten hanteren. Hiermee stimuleren we de grove en de fijne motoriek en krijgen kinderen steeds meer zelfvertrouwen in hun kunnen.

Ook zijn wij veel bezig met taalontwikkeling. Dit komt bij ons op verschillende manieren naar voren. Bijvoorbeeld door een boek voor te lezen. Hierbij kan je kinderen plaatjes laten benoemen of dingen laten aanwijzen en als ze nog wat verder zijn in de ontwikkeling kan je ze vragen gaan stellen over het verhaal. Op deze manier kan je er achter komen of kinderen opgelet hebben tijdens het voorlezen, hebben ze geluisterd en of ze hebben begrepen waar het verhaal over gaat. Ook door liedjes met kinderen te zingen zijn we bezig met taalontwikkeling. Wij zingen dan ook veelal vlak voor het fruit of brood eten liedjes met de kinderen en dit komt net als met voorlezen iedere dag voorbij.

Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden

De ouders dragen de zorg voor en de opvoeding van hun kind(eren) tijdelijk aan ons over. Daarom hebben de kinderen bij kinderopvang Klazienaveen te maken met professionele pedagogisch medewerkers. Zij zijn zich bewust van hun (grote) verantwoordelijkheid en nemen deze taak met veel plezier, positieve energie en deskundigheid op zich.

 

Het pedagogisch werkplan is gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen die in de Wet Kinderopvang zijn omschreven. Deze doelen zijn gericht op het geven aan kinderen van:

een gevoel van emotionele veiligheid;

gelegenheid van het ontwikkelen van persoonlijke competenties;

gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;

de kans om zich waarden en normen eigen te maken.

               

Subdoelstellingen:

Wij willen kinderen:

 1. begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid;
 2. helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben. (persoonlijke competentie);
 3. de ruimte bieden om sociale vaardigheden op te doen waardoor sociale vaardigheden verworven worden. (sociale competentie);
 4. normen en waarden bijbrengen.

 

Ad 1. Wij willen begeleiden in een klimaat van (emotionele) veiligheid.

Wij van kinderopvang Klazienaveen vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de groep zodat het veel van zichzelf laat zien en dingen gaat ontdekken.

De basis van het handelen van de pedagogisch werkers is het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind. Een vertrouwensrelatie met de groepsleiding is hierbij onmisbaar. Structuur is van onschatbare waarde die ervoor zorgt dat de kinderen zich veilig voelen.

Bij ons komen verschillende activiteiten iedere dag weer aanbod. Dit begint ’s morgens al als de kinderen gebracht worden, namelijk eerst papa en of mama uitzwaaien en daarna vrij spelen. Rond 9.15u zullen wij met de kinderen gaan opruimen daarna handen wassen en aan tafel liedjes zingen, gezamenlijk eten, naar de wc of verschonen, een activiteit, (buiten) spelen, handen wassen en aan tafel gezamenlijk eten. Dit is globaal de structuur van activiteiten die wij doen en in deze volgorde zodat de kinderen weten wat er gaat komen. Vanuit een veilige basis kunnen de kinderen de wereld ontdekken en zich verder ontwikkelen. Persoonlijk contact met de groepsleiding, een vertrouwde en veilige omgeving en de aanwezigheid van bekende groepsgenootjes dragen bij tot het verkrijgen van een veilig gevoel. Kinderen zullen vanuit een veilig gevoel verschillende ontwikkelingsgebieden gaan ontwikkelen en de omgeving gaan ontdekken. De groepsleiding heeft bij ons vaste dagen zodat de kinderen niet iedere keer weer een ander gezicht zien. Wij vinden het belangrijk dat een veilige hechtingsrelatie kan aangaan met de groepsleidster. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met hun verhaal naar de groepsleidster durven te gaan. De groepsleidster moet hiervoor een open houding naar de kinderen toe hebben.

 

Ad 2. Wij willen kinderen helpen zichzelf te leren kennen, zelfstandig te worden en een positief zelfbeeld te hebben (persoonlijke competentie).

Elk kind is uniek en waardevol. Wij accepteren kinderen zoals ze zijn en wij hebben vertrouwen in het vermogen van de kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat een kind leert in zijn eigen tempo en op zijn eigen wijze.

Doordat het kind leert op zijn eigen tempo en wijze passen wij hier onze begeleiding op aan. We kijken naar wat de kinderen kunnen en kennen en bieden hier passende activiteiten op aan die bij de belevingswereld van de kinderen aansluit.

Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkelingen zoals lichamelijke ontwikkeling (bijv. leren kleuren), het stimuleren van de fijne motoriek (bijv. Kleuren binnen de lijntjes, leren prikken enz). De groepsleiding gaat met kinderen oefenen om te leren kleuren binnen de lijntjes. Dit doen we met kinderen die hier in hun ontwikkeling aan toe zijn. Hetzelfde geldt voor het leren prikken met een prikpen. Een leidster geeft een stukje karton en laat het kind prikken om kennis met het materiaal te laten maken. Dit wordt dan uitgebreid door een lijntje te tekenen en het kind hier overheen te laten prikken en zo gaan we steeds een stapje verder en bereiden we kinderen voor op de basisschool.  Het stimuleren van de grove motoriek De leidster gaat met het kind oefenen, bijvoorbeeld de bal over rollen. Dit kan ook als groepsactiviteit door kinderen in een kring te zetten en ze naar elkaar te laten rollen. Hierbij kijken wij of kinderen de bal krijgen waar ze hem willen hebben en helpen door aanwijzingen te geven of voor te doen. Hetzelfde geldt voor fietsen. We helpen kinderen om de trappers te gebruiken. We helpen de kinderen hun voetje goed te plaatsen op de trapper en om kracht te zetten om vooruit te komen. Ook hierbij kijken wij natuurlijk naar het kind zelf (bijv. leren fietsen op een driewieler en rollen met de bal) en de verstandelijke ontwikkeling (bijv. leren praten en of tellen). Wij zijn op de groep veel bezig met de taalontwikkeling. Door op een speelse manier hierop in te spelen willen wij kinderen leren praten en tellen. Wij hebben boekjes die het tellen stimuleren. Samen met de kinderen gaat de leidster tellen. Ook zijn er liedjes waar tellen in voorkomt. Voor de jongere kinderen hebben wij boekjes met bijvoorbeeld dieren of vormen. Door te benoemen en te vertellen  en herhaling leren kinderen en daarom komt dit iedere dag weer terug.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen voor zichzelf kunnen opkomen. Als een kind iets niet of juist wel graag wil moet hij of zij dit kunnen aangeven bij de leidster of bij andere kinderen. Op de groep zijn wij hier mee bezig door kinderen keuzes te laten maken. Bijvoorbeeld wil jij puzzelen of spelen met de trein? Ook helpen wij bij conflicten en om deze op te lossen. Bijvoorbeeld een ander kind pakt een auto af. Wij willen kinderen leren door met elkaar te praten dingen op te lossen en dat het niet nodig is om ruzie te maken.

 

Ad 3. Wij willen kinderen ruimte bieden om sociale ervaringen op te doen waardoor sociale vaardigheden worden verworven (sociale competentie).

Wij van kinderopvang Klazienaveen stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit de kinderopvang de wereld te ontdekken.

Het is belangrijk dat kinderen met elkaar leren omgaan, kinderen leren van en door elkaar. Kennis maken met andere volwassenen en kinderen, het respecteren van anderen en het op komen voor zichzelf zijn belangrijke toegevoegde waarden voor het samen zijn in een groep.

Wij stimuleren kinderen om samen te spelen, samen speelgoed op te ruimen, elkaar te helpen, dingen te delen en het vieren van feestelijke gebeurtenissen (zoals verjaardagen, geboorte, sinterklaas en kerst etc). Door sociale ervaringen op te doen leren kinderen sociale vaardigheden aan.

 

Ad 4. Wij willen kinderen normen en waarden bijbrengen.

Wij vinden het van groot belang dat kinderen normen en waarden hebben. Wij willen hen de normen en waarden bijbrengen die wij hanteren op de groep en brengen kinderen gedragingen bij die wij wenselijk vinden.

Normen en waarden brengen rust op de groep, het is een structuur zodat kinderen weten wat de groepsleiding van hen verwachten en wat de kinderen van de groepsleiding kunnen verwachten.

Binnen en buiten de groep doen zich situaties voor waarvan op dit gebied veel leermomenten zijn (ruzie, pijn en verdrietige situatie). Door de reactie van de pedagogische medewerker op een situatie leert een kind wat wel en niet goed is. Het eigen gedrag van de groepsleiding heeft hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. De groepsleiding heeft een voorbeeldfunctie hiermee bedoelen we dat de groepsleiding het  goede voorbeeld geeft. Bijvoorbeeld dat kinderen als ze hun neus hebben afgeveegd zij hun handen moeten wassen, maar de groepsleiding moet dit ook doen. Bijvoorbeeld twee kinderen hebben ruzie. De leidster zorgt ervoor dat ze de kinderen uit elkaar haalt en met beiden gaat praten. Ze moet ervoor zorgen dat de kinderen zelf met de oplossing komen om het probleem dat er is op te lossen. En dat dit kan door rustig met elkaar te praten. Dit moet ze dan zelf ook doen. De leidster laat ook duidelijk weten welk gedrag wel en niet goed gekeurd wordt. Door als leidster aan te geven wat wel en niet mag leren kinderen en het is van groot belang dat de leidster consequent is naar de kinderen toe.

 

Ad 5. Straffen en Belonen

Als kinderen dingen doen die niet mogen maken wij gebruik van de Gordon methode. Deze methode houdt in dat je naar het kind toe loopt op ooghoogte van het kind gaat zitten en goed oogcontact maakt. Als je oog contact hebt maak je duidelijk wat je niet leuk of goed vind. Dit doe je door te zeggen “ik vind het niet goed dat je…” of als een kind bijvoorbeeld boos is zeg je  “ ik zie dat je boos bent”,”hoe komt dat?” “wat kun je daar aan doen zo dat je niet meer boos bent” Door gevoelens van het kind weer te geven voelt het kind zich begrepen. Als een kind toch doorgaat met het niet acceptabele gedrag dan geven wij het kind een time out. Hiermee word bedoelt dat het kind dat bij de derde waarschuwing nog niet luistert apart gezet word van de andere kinderen dit kan zijn op de grond met de rug naar de andere kinderen toe of aan tafel met de handen over elkaar. Ze krijgen dan even de tijd om na te denken, niet langer dan 5 minuten, en dan gaat de leidster met het kind in gesprek. Het is de bedoeling dat het kind zelf aangeeft waarom het een time out heeft gekregen. Als het kind dit zelf aangeeft weet je als leidster dat het kind er over nagedacht heeft en ook weet dat zijn gedrag niet acceptabel is.

Wij belonen kinderen voor goed gedrag. Bijvoorbeeld als ze het speelgoed netjes hebben opgeruimd. De leidster benadrukt dit dan door te zeggen “ik vind dat jullie alles heel netjes opgeruimd hebben, dat vind ik echt heel goed van jullie goed gedaan. Maar wij belonen ook met een koekje na het fruit eten. Als de kinderen hun fruit hebben opgegeten krijgen ze van ons een koekje. En na het brood eten is de beloning daarvoor een cracker. En natuurlijk benoemt de leidster dat ze vind dat het kind goed gegeten heeft.

Ook goed gedrag word beloond als bijvoorbeeld een kind een ander kind helpt met opruimen. De leidster benoemt dit goede gedrag dan ook “ik vind het heel goed van jou dat jij hem/haar meegeholpen hebt met opruimen.”Op deze manier stimuleren wij gewenst en goed gedrag.

 

 

Hoofdstuk 3.     Plaatsing

§ 3.1 Groepsindeling en personeel

Wij hebben binnen kinderopvang Klazienaveen een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Op de groep is er plek voor 16 kinderen. De groep zal afhankelijk van de groepsgrootte, gedraaid worden door twee of drie gediplomeerde leidsters. Wij roosteren naar het kind leidsterratio zoals deze vermeld staat op “1ratio.nl” Dit schema hebben wij ook bij ons op de groep in de map. Op deze manier kan een leidster altijd het schema raadplegen of er dan wel of niet een  tweede of derde leidster ingezet moet worden

§ 3.2 Personeel

Wij vinden het belangrijk dat kinderen structuur krijgen en dat ze een goede band op kunnen bouwen met de groepsleiding. Daarom zal de groepsleiding vaste dagen gaan werken, zodat er voor de kinderen een bekend gezicht op de groep is en dat de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Bij ziekte of vakantie van de groepsleiding zal het niet altijd mogelijk zijn om vaste dagen te werken, maar we proberen dit wel zo veel mogelijk te hanteren om de rust op de groep te behouden.

In geval van ziekte, vakantie of een andere calamiteit van een medewerker zal in eerste instantie een van de directrices de groepsleiding vervangen. Mocht dit niet kunnen dan zal een oproepkracht gebeld worden om te komen werken.

§ 3.3 Aanmelding

Als u kiest voor onze kinderopvang dan nodigen wij u uit voor een rondleiding. Tijdens de rondleiding laten wij u de groep, slaapkamers en buitenspeelruimte zien zodat u een eerste indruk krijgt van onze kinderopvang. Er wordt u verteld hoe onze dagindeling eruit ziet, eten, slapen, spelen enzovoorts. Als u geïnteresseerd bent dan krijgt u een informatiepakketje en een aanmeldingsformulier mee die u na het invullen ervan naar ons kunt opsturen.

Nadat wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, kijken wij of er op de dag(en) die u hebt aangevraagd nog plek is. Daarna zullen we contact met u opnemen. Wanneer u akkoord gaat sturen we een plaatsingscontract dat u ondertekend naar ons opstuurt. Daarmee is de opvang definitief geregeld en zult u worden uitgenodigd voor een intake gesprek.

§ 3.4 Intake

Het intake gesprek zal met een van de directrices plaatsvinden voor de startdatum dat uw kind(eren) bij ons komt/komen. Tijdens dit gesprek kunt u ons alvast wat meer vertellen over uw kind(eren). Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden. Van onze kant zal er uitleg worden gegeven over de dagelijkse gang van zaken bij ons in de kinderopvang en worden er met ouders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld eten, slapen, brengen en ophalen. Verder komen andere relevante onderwerpen aan de orde zoals de dagindeling en ziektebeleid. Tijdens het intake gesprek zal er samen met de ouders een noodlijst worden ingevuld die wij in een map op de groep bewaren.

Mocht het kind ziek worden of er is een calamiteit dan kunnen we de ouders/verzorgers bellen om hen op de hoogte te stellen.

§ 3.5 wennen

Zowel voor de ouders als voor het kind zal het wennen zijn, voor een kind is het de nieuwe omgeving en voor de ouders is het misschien de eerste keer dat ze hun kind wegbrengen naar een kinderopvang en hoe zal hun kind het vinden. Wij bieden daarom voor dat het kind daadwerkelijk bij ons komt twee keer een wen ochtend/middag aan. De pedagogisch medewerker(s) bieden tijdens de wenmorgen/middag op de groep. De wenmorgen/middag zal in overleg plaatsvinden met de groepsleiding. De mogelijkheid voor de ochtend is dat van 9 uur tot half 11. En voor de middag is dat van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Op deze manier kunnen de kinderen wennen aan de groepsleiding en de nieuwe omgeving en komen de kinderen op hun eerste dag niet voor verrassingen te staan met betrekking tot de omgeving.

§ 3.6 Brengen en halen

De openingstijden van Kinderopvang Klazienaveen is van 7.30 uur tot 17.30 uur. Tevens bieden wij de mogelijkheid om vervroegde en/of verlengde opvang af te nemen. Tegen een extra vergoeding bieden wij de mogelijkheid voor vervroegde en/of verlengde opvang.

De vervroegde opvang is vanaf 6.30 uur tot 7.30 uur en de verlengde opvang is van 17.30 uur tot uiterlijk 18.30 uur.

§ 3.7 Overdracht

Tijdens de breng- en haalmomenten van de kinderen wordt er belangrijke en leuke informatie over het kind door de pedagogisch medewerkers en de ouders uitgewisseld.

Tijdens brengmomenten kunnen de ouders “belangrijke/ praktische” informatie en leuke anekdotes over het kind aan de pedagogisch medewerker vertellen.

Op het moment dat de ouders/verzorgers kun kind(eren) komen halen geven de pedagogisch medewerkers belangrijke informatie over het kind, zoals de activiteiten die het kind heeft ondernomen tijdens de opvangdag.

Voor de jongste kinderen tot 1 jaar gebruiken we een schriftje, dat ouders meenemen naar de opvang en met het ophalen weer meenemen, met de belevenissen van die dag.

Omdat de contactmomenten kort zijn is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met de pedagogisch medewerker zodat zij op een rustig moment met de ouder(s )een gesprek kan doen over het kind.

§ 3.8 Tien minuten gesprekken

Wij zullen een keer per jaar de kinderen observeren aan de hand van een observatielijst. Wij hebben observatielijsten voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Aan de hand van de observatielijsten zullen er 10 minuten gesprekken plaatsvinden waarvoor u zich kunt aanmelden. Tijdens de 10 minuten gesprekken zullen de verschillende ontwikkelingsgebieden van uw kind aan bod komen. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Hoofdstuk 4.     Puk

De leidsters van kinderopvang Klazienaveen zijn gecertificeerd voor de voorschoolse educatie Puk. Leidsters die niet in het bezit zijn van een certificaat zullen op cursus gaan om deze ook te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden in taal- en rekenontwikkeling en je kunt hier niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom werken wij met Puk, dit is een programma die jonge kinderen op een leuke en speelse manier helpt om de taalontwikkeling te bevorderen. Puk is een handpop die ingezet wordt om met kinderen een activiteit rond taal of rekenen te doen. Je merkt aan de kinderen dat ze het leuk vinden dat Puk erbij is en kinderen kunnen zich beter concentreren als je Puk er bij pakt. Bij deze methode worden boeken geleverd met verschillende thema’s zoals: Hoera een baby, ziek, zomer enzovoorts. In de handleiding staat precies beschreven welke stappen de groepsleidsters moeten doen. In de handleiding wordt Puk er bij betrokken en zal Puk er ook altijd bij zijn. In de handleiding staan opdrachten en als kinderen dit goed doen dan is er ook nog een moeilijkere variant. Met Puk stimuleer je de taalontwikkeling door veel te vragen aan de kinderen, laat de kinderen met antwoorden, ideeën en oplossingen komen. Door kinderen er zelf over na te laten denken kom je er achter of ze het begrepen hebben waar het over gaat. Puk heeft ook als doel dat kinderen leren samenwerken en dat ze taakjes moeten verdelen. Bij de methode Puk worden ook voorleesboeken en vertelplaten geleverd, deze hebben dan ook weer te maken met het thema waar we mee bezig zijn. Op de vertelplaat is heel veel te zien voor de kinderen en je kunt na aanleiding van het verhaal vragen stellen aan de kinderen. Maar ook dingen benoemen en aanwijzen hoort bij de taalontwikkeling en je kunt de kinderen dingen laten tellen (rekenontwikkeling)

Door deze methode hebben kinderen die naar de basisschool gaan al een voorsprong qua taal- en rekenontwikkeling. Voor de pedagogisch medewerkers is de methode een leuke manier om kinderen dingen bij te brengen. Zij kunnen dan ook zelf oefeningen bedenken die passen binnen het thema.

 § 4.1 Puk bij ons op de groep.

Bij ons in de kinderopvang vinden we het belangrijk dat de kinderen een groei doormaken met betrekking tot de taal- en rekenontwikkeling daarom werken wij met de Puk methode. Deze methode werkt op een leuke en speelse manier om kinderen te stimuleren in hun taal- en rekenontwikkeling. In overleg maken we een planning voor het hele jaar voor de thema’s van Puk en wordt overlegd wanneer wij daar mee gaan beginnen. Wij werken 4 weken aan een thema en er wordt van alle pedagogisch werkers verwacht dat zij met Puk bezig gaan op de groep. Wij streven er naar om twee keer per dag een puk activiteit te doen met de kinderen ’s morgens en ’s middags maximaal een halfuur en dat minimaal drie keer per week. In de periodes van Pasen, dierendag, Sinterklaas en Kerst zullen wij niet uit de methode van Puk werken omdat hier geen themaboeken van zijn. Wij werken in deze periodes wel met Puk met zelfbedachte opdrachten zodat we wel blijven werken aan de taal- en rekenontwikkeling van de kinderen.

 

 

Hoofdstuk 5.      Het dagritme

Structuur is heel belangrijk voor kinderen daarom hanteren wij een dagritme waarbij activiteiten iedere dag weer terugkeren. Hier bij moet je denken aan eten, spelen, (knutsel)activiteiten, slapen, breng –  en haal momenten.

 

Tijd                                                        Activiteit                                                       

07.30 – 09.00                                          Brengen van kinderen

09.00 – 09.30                                          (Puk)activiteit 

09.30 – 10.00                                          Fruit eten – Na het fruit eten worden de kinderen verschoond

10.00 – 11.30                                          Vrij spelen / buiten spelen / knutselen – Slapen allerkleinsten

11.30 – 12.15                                          Brood eten – Na het brood eten worden de kinderen verschoond

12.30 – 13.00                                          Breng en hal moment

13.00 – 15.00                                          Slapen – Kinderen die niet slapen gaan spelen of doen een leuke activteit met de leidster

15.00 – 15.30                                          Cracker / koekje eten + verhaal – Slapen allerkleinsten. Verschonen van de kinderen voorlezen

15.30 – 16.00                                          (Puk activiteit) muziek maken            

16.00 – 18.00                                          Vrij spelen / buiten spelen – 16.30 worden de kinderen verschoond

18.00 – 19.00                                          Warm eten met de kinderen. Na het

Dit dagritme komt iedere dag weer terug, de activiteiten kunnen verschillen.

 1. Na ieder eetmoment worden de kinderen verschoon en gaan kinderen naar de wc of op   het potje Natuurlijk controleren wij gedurende dag de luiers van de kinderen en verschonen indien  nodig.
 2. Voor dat wij  gaan eten met de kinderen zingen wij een liedje. ’ S Morgens bij het fruit eten en ’ s middags bij het cracker eten knor,knor,knor wat hoor ik voor geluid.” En ’ s middags bij  het brood eten “ smakelijk eten, smakelijk drinken.”
 3. Bij vervroegde opvang is de brengtijd vanaf 06.30u

 

Hoofdstuk 6.     Hygiëne

De Hygiëne hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij werken aan de hand van een schoonmaakschema. Bepaalde schoonmaaktaken komen iedere dag  aan de orde, er zijn wekelijkse schoonmaaktaken, schoonmaak taken die 1 keer in de twee weken terug komen en we hebben maandelijkse schoonmaaktaken.

Schoonmaaktaken die dagelijks gebeuren zijn:

 1. stofzuigen en dweilen;
 2. tafels en stoelen schoonmaken;
 3. wc schoonmaken (met dethol);
 4. boxen schoon maken;
 5. luieremmer en pedaalemmer schoonmaken (met dethol);
 6. verschoningskussen schoonmaken (met dethol);
 7. verschonen van hand-  en theedoeken;

Wekelijkse schoonmaaktaken:

 1. iedere week worden de hoofddoekjes van de bedjes verschoond (mits dit eerder nodig is door bijvoorbeeld spugen) Bedjes die door meerdere kinderen beslapen worden, worden iedere dag afgehaald;
 2. schoonmaken van de magnetron;
 3. afnemen van de kasten.

Schoonmaaktaken die een keer in de twee weken gedaan worden zijn:

 1. bedden geheel verschonen (mits dit eerder nodig is door bijvoorbeeld spugen of plassen);
 2. koelkast schoon maken.

Maandelijkse schoonmaaktaken zijn:

 1. uitwassen van stoffen speelgoed en verkleedkleren;
 2. ramen wassen;
 3. schoonmaken van speelgoed (Lego, duplo).

§ 6.1 Slapen

In verband met de Hygiëne heeft ieder kind bij ons zijn/haar eigen bedje, maximaal 2 kinderen per bedje. De kinderen die een bedje met elkaar delen, daarvan wordt het bedje iedere week verschoond en het hoofddoekje iedere dag. Tenzij dit eerder nodig is.

§ 6.2 handen wassen.

De kinderen wassen voor en na het eten hun handen. Voor het afdrogen van de handen gebruiken wij papieren doekjes dit in verband met de hygiëne Kinderen die “zelfstandig” naar de wc gaan moeten na hun wc bezoek hun handen wassen. Wij verschonen iedere dag de handdoeken en theedoeken.

§ 6.3 verschonen

De pedagogisch medewerkers wassen na iedere verschoningsbeurt hun handen. Het verschoningskussen worden na iedere verschoning schoon gemaakt met dethol verdunt met water.

Hoofdstuk 7.     Afnemen van dagen kinderdagverblijf Calimero

Bij ons hebt u de keuze voor dagopvang, buitenschoolse opvang of flexibele opvang. Daarbij hebt u ook de keuze voor vervroegde en of verlengde opvang. Voor kinderdagverblijf Calimero geldt het volgende: Bij ons hebt u de keuze om halve dagen, hele dagen en flexibele opvang af te nemen. Daar bij hebt u ook de keuze voor vervroegde en of verlengde opvang. Voor kinderdagverblijf Calimero geldt het volgende:

§ 7.1 uur afname

Bij ons betaalt u per uur. Dit houdt in dat u betaald voor de uren dat u opvang nodig heeft. U moet wel minimaal 8 uur voor de dagopvang en 4 uur voor de bso uur in de week afnemen.

§ 7.2 Flexibele opvang

Als uw flexibele opvang afneemt betekend dat uw kind per week andere dagen kan komen, bijvoorbeeld: de ene week komt uw kind de maandag en de vrijdag en de andere week de woensdag en de donderdag. Voor flexibele opvang geldt een hoger uurtarief omdat wij rekening moeten houden met uw kind(eren). En dus altijd plek vrij moeten houden. Voor flexibele opvang geldt dat wij een maand van te voren moeten weten wanneer uw kind(eren) komen dit i.v.m. het inroosteren van leidsters en het inplannen van kinderen. Flexibele opvang kan ook inhouden dat uw kind maar een paar uurtjes komt. Wij hanteren dan wel de regel dat uw minimaal 2 uur aaneengesloten moet afnemen en minimaal 8 uur voor de dagopvang en 4 uur voor de bso 6 uur in de week.

§ 7.3 Vervroegde opvang/verlengde opvang

U kunt bij ons kiezen voor vervroegde opvang vanaf 06.30u of vanaf 7.00uur en voor verlengde opvang tot 18.30 bij voldoende animo tot 19.00u, u betaald hiervoor een hoger uurtarief. Wij bekijken per week hoeveel uur vervroegde en of verlengde opvang u hebt afgenomen dit totaal ronden wij af (naar boven) op hele uren.

 

Hoofdstuk 8     Feesten en rituelen (kdv)

Bij kinderopvang Klazienaveen vinden wij het belangrijk dat speciale feesten gevierd worden bij ons op de groep. Hieronder vind u de feesten die wij vieren en hoe wij dat doen:

 1. Verjaardagen
 2. geboorte
 3. Carnaval
 4. Pasen
 5. Dierendag
 6. Sint Maarten
 7. Sinterklaas
 8. Kerst

§ 8.1 Verjaardagen

Als uw kind jarig is dan mag hij/zij haar verjaardag bij ons op de groep vieren. Wij maken voor de kinderen een leuke feestmuts en ze krijgen van ons een mooie (zelfuitgezochte) verjaardagskaart. Voor kinderdagverblijf Calimero geldt dat wij na het fruit eten voor uw kind gaan zingen en krijgen de kinderen een muziekinstrument om mooie muziek mee te maken tijdens het zingen. Het jarige kind mag daarna zelf nog bedenken welke liedjes hij/zij mooi vind en gaan die dan nog zingen. Als we gezongen hebben dan mag uw kind trakteren. Het is aan u als ouder/verzorger zelf of u uw kind laat trakteren voor de kinderen die erop dat moment zijn of dat ze een traktatie hebben voor alle kinderen. Het is leuk voor u zelf en uw kind als er foto’s gemaakt kunnen worden van de verjaardag van uw kind. U mag daarom uw fotocamera mee nemen en de leidster(s) zal dan een paar foto’s maken.

Verjaardag leidsters

Als er een leidster jarig is dan vieren wij dit ook op de groep met de kinderen. Deze dag staat dan in het teken van leuke spelletjes doen etc. er word een gezellige en leuke dag van gemaakt. Er word gezongen voor de leidster door de kinderen, met instrumenten erbij De leidster zal ook een traktatie hebben voor de kinderen.

Verjaardagen van familie

Kinderen mogen een mooi werkje maken voor papa en mama, opa’s en oma’s, ooms en tantes (broer of zus van de ouders)broer en of zus. Wilt u een week van te voren doorgeven of er een familielid jarig is dan hebben wij tijd genoeg om een leuk werkje met uw kind(eren) te maken. U mag ook de verjaardagen van de familieleden doorgeven op een briefje dan zetten wij dit in de agenda.

§ 8.2 Geboorte

Bij de geboorte van een broertje of een zusje zullen wij met uw kind een leuk werkje maken voor het nieuwe broertje of zusje. Wij sturen vanuit de kinderopvang namens de leidsters een geboortekaartje.

§ 8.3 Carnaval

In Klazienaveen en omstreken word er aan carnaval gedaan. En daarom maken wij hier ook een beetje een feestje van.  Met alle kinderen maken wij een mooi masker en mogen de kinderen op Rosenmontag verkleed bij ons komen. Wij gaan dan met de kinderen een rondje lopen door Klazienaveen, onze eigen carnavals optocht.

§ 8.4 Pasen

Pasen word al decennia lang gevierd ongeacht of u en uw kind(eren )wel of niet gelovig zijn opgevoed. Wij vieren Pasen door gezamenlijk gezellig te ontbijten. Alle kinderen van kinderopvang Klazienaveen worden uitgenodigd om bij het Paasontbijt aanwezig te zijn. Wij lezen dan ook het Paasverhaal voor aan de kinderen. Na het ontbijt worden de kinderen die er die dag anders niet zijn weer opgehaald door de ouders/verzorgers. De kinderen maken bij ons een Paasbakje en dan maar eens kijken of de Paashaas daar wat in doet.

§ 8.5 Dierendag

Dierendag is een dag die leeft bij kinderen. Ze mogen hun huisdier even extra verwennen. Kinderen mogen op dierendag (mocht dit in het weekend vallen dan doen we het de vrijdag ervoor) hun lievelingsknuffel meenemen naar de kinderopvang. Ze mogen dan vertellen hoe hun knuffel heet en waarom hij zo lief is. Daarna zullen wij een werkje maken die te maken heeft met dierendag, denk hierbij bijvoorbeeld aan een dierenmasker.

§ 8.6 Sint Maarten

eind Oktober beginnen we met het maken van een lampion. De jongste kinderen die nog niet lopen maken geen lampion. Deze kinderen maken bijvoorbeeld als de andere kinderen een leeuwenlampion maken ook een leeuw maar dan enkel. De kinderen leren liedjes van Sint Maarten en wij gaan oefenen met de kinderen in school door bij de groepen langs te gaan. De kinderen krijgen dan van ons een tasje en mogen dan op de deur kloppen bij de andere groepen en een liedje zingen. Daarna krijgen ze van die juf of meester een snoepje.

§ 8.7 Sinterklaas

Dit is misschien nog wel het leukste en spannendste feest van allemaal. Bij kinderopvang Klazienaveen besteden wij hier volop aandacht aan. We gaan mooie tekeningen en werkjes maken lezen sinterklaas verhalen voor, en zingen liedjes van en over sinterklaas. De kinderen maken een bakje waar wat stro en een wortel in komt voor het paard van Sinterklaas. Alle kinderen mogen een schoen meenemen en deze bij de haard zetten. Op 5 december (tenzij dit in het weekend valt, anders de vrijdag ervoor)zijn alle kinderen uitgenodigd want dan komt Sinterklaas langs bij de kinderopvang.

§ 8.8 Kerst

In de aanloop naar kerst komt er bij ons op de groep een kerstboom te staan. De groep word gezellig gemaakt met werkjes van de kinderen. De kinderen leren liedjes die met kerst te maak hebben en  lezen verhaaltjes voor die met kerst te maken hebben.

§ 8.9 Oud en Nieuw

Oud en nieuw besteden we aandacht aan op de groep. Kinderen zullen niet snappen wat de jaarwisseling precies inhoud en dat we dan naar een nieuw jaar gaan en het oude jaar voorbij is. Vuurwerk en oliebollen eten zijn onderwerpen die kinderen begrijpen. Aan de hand daarvan word er ook een werkje gemaakt die te maken heeft met oud en nieuw.

 

Hoofdstuk 9.     Stagiaires

Wij stellen onze kinderopvang open als een leerplek voor leerlingen van de opleidingen helpende en welzijn en Sociaal agogisch werker. Wij vinden het belangrijk dat mensen die in de kinderopvang willen gaan werken  goede begeleiding krijgen in het werkveld en wij willen ons steentje daar aan bijdragen. Voor deze twee opleidingen, met name de opleiding tot sociaal agogisch werker, is de kinderopvang een goede stageplek. Het kan dus voorkomen dat u op de groep stagiaires tegen komt als u uw kind(eren) bij ons brengt. Zowel bij de dagopvang als bij de BSO. Voordat er bij ons een stagiaire stage komt lopen zal er van te voren een brief plus foto van de nieuwe stagiaire bij ons op de deur hangen zodat u als ouder/verzorger via deze weg alvast een beetje kennis maakt. In deze brief stelt de stagiaire zich voor verteld kort waar ze woont, hobby’s, welke opleiding hij/zij doet en in welk jaar ze zitten wat hem /haar motiveert om te gaan werken met kinderen. Als de stagiaire begint bij ons op de groep zal hij/zij zich voorstellen aan u. De eerste week zal in het teken staan om uw kind(eren)te leren kennen. De kinderen moeten wennen aan een nieuw gezicht op de groep en de stagiaire moet een band opbouwen met de kinderen.

Naarmate de stage vordert zal de stagiaire steeds meer activiteiten gaan verrichten op de groep, denk hier bij aan fruit maken, kinderen voeren, helpen met naar de wc gaan, knutselactiviteiten uitwerken en uitvoeren op de groep, verschonen etc. Dit alles gebeurt onder toeziend oog van de begeleidster.

 

Hoofdstuk 10.     Buitenschoolse opvang ‘t Speelkwartier

BSO ’t speelkwartier biedt opvang aan school gaande kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De BSO staat los van het kinderdagverblijf, dit betekend dat de BSO kinderen hun eigen ruimte hebben. Net als voor de kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan geldt ook voor de BSO kinderen dat ze worden opgevangen in een huiselijke sfeer. Wij vinden het belangrijk dat als kinderen uit school komen dat ze zich kunnen ontspannen. De kinderen moeten niets maar mogen aangezien ze al een hele dag op school hebben gezeten.

Onder het genot van een kopje thee of limonade wordt er gezellig gepraat over bijvoorbeeld hoe de schooldag van de kinderen was. Bij de thee of limonade eten we een koekje of een cracker, dit zullen we afwisselen. Een leidster heeft van te voren een activiteit (sport en spel of knutselen) bedacht waar kinderen aan mee mogen doen. Gaan ze liever voetballen, puzzelen of een boek lezen dan is dat geen probleem. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het naar hun zin hebben en zich kunnen ontspannen.

§ 10.1 brengen en halen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen structuur krijgen en daar houden wij dan ook rekening met het brengen naar school en het halen van school. Wij brengen en halen de kinderen zelf van school, dus geen taxibusjes. Er zullen twee vaste BSO leidsters op de groep zijn die de kinderen naar school brengen en ook weer op halen. Het brengen naar en halen van school zal lopend of fietsend gebeuren. Mocht het weer niet mee zitten, dan zullen de kinderen met de auto van school gehaald worden. Als wij kinderen naar school brengen en ophalen kunnen de kinderen, maar ook de leerkracht(en) van de school ons herkennen aan ons shirt of bodywarmer met het logo van kinderopvang Klazienaveen. ( Als wij uw kind/kinderen naar school brengen zouden wij ons graag ook even willen voorstellen aan de leerkracht van uw kind/kinderen zodat zij weten wie wij zijn.)

§ 10.2 stagiaires

Op de BSO zullen ook stagiaires aanwezig zijn. Zij zullen een paar weken meelopen met de BSO leidster als zij kinderen naar school brengt en van school haalt. Het kan zijn dat, als het druk is met het brengen en op halen van kinderen, dat er een stagiaire uw kind(eren) van school haalt. De stagiaire zal uw kind nooit alleen van school halen er is altijd een leidster bij of in de buurt. Sommige scholen staan dicht bij elkaar en dan kan het zijn dat er een leidster naar de ene school gaat en de stagiaire naar de andere school mochten de scholen de zelfde eindtijden hebben. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben dan vernemen wij dat graag.

§ 10.3 Vriendjes meenemen naar de BSO

In overleg is het mogelijk dat uw kind af en toe een vriendje/vriendinnetje meeneemt naar de BSO. Wij horen graag minimaal een week van te voren en maximaal 4 dagen van te voren of uw kind iemand mee neemt. Dit i.v.m. dat de leidster die de kinderen van school haalt weet dat er nog een vriendje/ vriendinnetje mee gaat uit school. Wilt u er zelf voor zorgen dat de ouders van het vriendje/vriendinnetje hun kind opgehaald hebben voor dat uw kind opgehaald wordt. Dit is alleen mogelijk als het kind/leidsterratio het toe laat.

§ 10.4 Uitjes

In de vakantieperiodes zullen er leuke activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt worden met de BSO kinderen. Als wij een uitstapje gaan maken dan zullen wij u hier van op de hoogte brengen middels een brief. Ook in de vakantie periodes geldt dat de kinderen het naar hun zin hebben en ze wel het gevoel moeten hebben, ook al moeten ze naar de bso, dat ze vakantie hebben.

§ 10.5 Dagindeling

[[PASTING TABLES IS NOT SUPPORTED]]

 1. Deze dagindeling is een voorbeeld om u globaal een beeld te geven van de dagindeling, activiteiten kunnen verschillen.
 2. De tijd in dit schema is van 7.30u tot 17.30u.
 3. Wij hebben vervroegde opvang vanaf 06.30u en verlengde opvang tot 18.30u.
 4. Voordat wij beginnen met eten zullen wij vooraf een liedje zingen.
 5. De kinderen van de BSO mogen zelf hun brood smeren.
 6. De tijden die in dit schema  staan vermeld om kinderen naar school te brengen en van school te halen, zijn de tijden dat de leidster(s) weggaan bij de kinderopvang. (Er zijn scholen in Klazienaveen die het continue rooster hanteren de tijden worden daar op aangepast).

§ 10.6 Afnemen uren BSO ’t speelkwartier

Voor de BSO geldt ook dat u hier een uurtarief betaald. Dit betekend voor u dat u alleen betaald voor de uren die u daadwerkelijk nodig heeft. Voor de BSO geldt een minimale uur afname van 4 uur per week. Dus…uren per week x 52: 2 Bij het intake gesprek kunt u aangeven of u ook gebruik wilt maken van vakantie BSO. Hier geldt dat u alleen afneemt voor de uren die u in de vakantie extra nodig hebt. (dus de uren die anders onder schooltijd vallen). Het is ook mogelijk dat u flexibele BSO opvang afneemt, waarbij bijvoorbeeld de dagen per week kunnen variëren.

 

Hoofdstuk 11.     Feesten en rituelen (BSO)

Bij kinderopvang Klazienaveen vinden wij het belangrijk dat speciale feesten gevierd worden bij ons op de groep. Hieronder vind u de feesten die wij vieren en hoe wij dat doen:

 1. Verjaardagen
 2. geboorte
 3. Carnaval
 4. Pasen
 5. Dierendag
 6. Sint Maarten
 7. Sinterklaas
 8. Kerst

§ 11.1 verjaardagen

Als uw kind jarig is dan mag hij/zij haar verjaardag bij ons op de groep vieren. Wij maken voor de kinderen een leuke feestmuts en ze krijgen van ons een mooie (zelfuitgezochte) verjaardagskaart. Voor de BSO kinderen vinden wij het ook belangrijk dat wij ook stil staan bij hun verjaardag. Voor het jarige kind word gezongen. Als we gezongen hebben dan mag uw kind trakteren. Het is aan u als ouder/verzorger zelf of u uw kind laat trakteren voor de kinderen die erop dat moment zijn of dat ze een traktatie hebben voor alle kinderen. Het is leuk voor u zelf en uw kind als er foto’s gemaakt kunnen worden van de verjaardag van uw kind. U mag daarom uw fotocamera mee nemen en de leidster(s) zal dan een paar foto’s maken.

Verjaardag leidsters

Als er een leidster jarig is dan vieren wij dit ook op de groep met de kinderen. Deze dag staat dan in het teken van leuke spelletjes doen etc. er word een gezellige en leuke dag van gemaakt. Er word gezongen voor de leidster door de kinderen, met instrumenten erbij. De leidster zal ook een traktatie hebben voor de kinderen.

Verjaardagen van familie

Kinderen mogen een mooi werkje maken voor papa en mama, opa’s en oma’s, ooms en tantes (broer of zus van de ouders)broer en of zus. Wilt u een week van te voren doorgeven of er een familielid jarig is dan hebben wij tijd genoeg om een leuk werkje met uw kind(eren) te maken. U mag ook de verjaardagen van de familieleden doorgeven op een briefje dan zetten wij dit in de agenda.

§ 11.2 Geboorte

Bij de geboorte van een broertje of een zusje zullen wij met uw kind een leuk werkje maken voor het nieuwe broertje of zusje. Wij sturen vanuit de kinderopvang namens de leidsters een geboortekaartje.

§ 11.3 Carnaval

In Klazienaveen en omstreken word er aan carnaval gedaan. En daarom maken wij hier ook een beetje een feestje van.  Met alle kinderen maken wij een mooi masker en mogen de kinderen op Rosenmontag verkleed bij ons komen. Wij gaan dan met de kinderen een rondje lopen door Klazienaveen, onze eigen carnavals optocht.

§ 11.4 Pasen

Pasen word al decennia lang gevierd ongeacht of u en uw kind(eren )wel of niet gelovig zijn opgevoed. Wij vieren Pasen door gezamenlijk gezellig te ontbijten. Alle kinderen van kinderopvang Klazienaveen worden uitgenodigd om bij het Paasontbijt aanwezig te zijn. Wij lezen dan ook het Paasverhaal voor aan de kinderen. Na het ontbijt worden de kinderen die er die dag anders niet zijn weer opgehaald door de ouders/verzorgers. De kinderen maken bij ons een Paasbakje en dan maar eens kijken of de Paashaas daar wat in doet.

§ 11.5 Dierendag

Dierendag is een dag die leeft bij kinderen. Ze mogen hun huisdier even extra verwennen. Kinderen mogen op dierendag (mocht dit in het weekend vallen dan doen we het de vrijdag ervoor) hun lievelingsknuffel meenemen naar de kinderopvang. Ze mogen dan vertellen hoe hun knuffel heet en waarom hij zo lief is. Daarna zullen wij een werkje maken die te maken heeft met dierendag, denk hierbij bijvoorbeeld aan een dierenmasker.

§ 11.6 Sint Maarten

Eind Oktober beginnen we met het maken van een lampion. De jongste kinderen die nog niet lopen maken geen lampion. Deze kinderen maken bijvoorbeeld als de andere kinderen een leeuwenlampion maken ook een leeuw maar dan enkel. De kinderen leren liedjes van Sint Maarten en wij gaan oefenen met de kinderen in school door bij de groepen langs te gaan. De kinderen krijgen dan van ons een tasje en mogen dan op de deur kloppen bij de andere groepen en een liedje zingen. Daarna krijgen ze van die juf of meester een snoepje.

§ 11.7 Sinterklaas

Dit is misschien nog wel het leukste en spannendste feest van allemaal. Bij kinderopvang Klazienaveen besteden wij hier volop aandacht aan. We gaan mooie tekeningen en werkjes maken lezen sinterklaas verhalen voor, en zingen liedjes van en over sinterklaas. De kinderen maken een bakje waar wat stro en een wortel in komt voor het paard van Sinterklaas. De kinderen van de BSO zullen op hun school ook sinterklaas vieren. Als de kinderen ’ s middags bij ons komen is sinterklaas natuurlijk al geweest maar heeft voor hen dan ook een cadeautje achtergelaten.

§ 11.8 Kerst

In de aanloop naar kerst komt er bij ons op de groep een kerstboom te staan. De groep word gezellig gemaakt met werkjes van de kinderen. De kinderen leren liedjes die met kerst te maak hebben en  lezen verhaaltjes voor die met kerst te maken hebben.

§ 11.9 Oud en Nieuw

Voor de BSO kinderen bedenken wij leuke activiteiten met betrekking tot oud en nieuw.

 

Hoofdstuk 12.     Oudercommissie 

De oudercommissie (OC) is een belangrijke gesprekspartner voor Kinderopvang Klazienaveen om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Kinderopvang Klazienaveen in kan springen op vragen en behoeftes van ouders. Formeel zijn de doelstellingen, de bevoegdheden en de taken van de oudercommissie vastgelegd in het ‘Reglement oudercommissie Kinderopvang Klazienaveen’. Dit reglement kunt u inzien op het kantoor. De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden. Op dit moment zijn wij nog bezig om een oudercommissie op te richten. Hieronder staat kort omschreven wat de oudercommissie doet, wat het doel is van de oudercommissie, maar ook wat de taken en rechten van de OC zijn.

§  12.1 Wat doet de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Bij deze vergadering zijn alle leden van de OC en de directie van Kinderopvang Klazienaveen (regelmatig is de directie van Kinderopvang Klazienaveen hierbij aanwezig) aanwezig en worden punten besproken die ouders hebben ingebracht en wordt er tevens meegedacht over beleid, kwaliteit en activiteiten.

 § 12.2 Wat is het doel van de oudercommissie?

Uit het bovengenoemde reglement volgt dat de oudercommissie van Kinderopvang Klazienaveen de volgende doelstellingen heeft:

       – het behartigen  van de belangen van de kinderen en hun ouders en de vertegenwoordiging van de ouders;

       – het uitoefenen van invloed op het beleid van Kinderopvang Klazienaveen;

       – het bewaken van de kwaliteit van de kinderopvang;

       – het bevorderen van de communicatie tussen oudercommissie en
ouders en Kinderopvang Klazienaveen.

§ 12.3 Wat zijn de rechten van de oudercommissie?

Voorts is vastgelegd in het reglement dat de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over een aantal zaken. Deze zaken zijn als volgt kort samen te vatten:

– de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan het personeelsbeleid;
– beleid en aangelegenheden betreffende voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
– openingstijden;
– beleid m.b.t. spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
– klachtenafhandeling;
– wijziging van prijs.

 Let op, de oudercommissie kan Kinderopvang Klazienaveen advies geven, maar Kinderopvang Klazienaveen blijft te allen tijde bevoegd om van een advies af te wijken. De oudercommissie doet haar best bovengenoemde doelstellingen en taken naar tevredenheid van ouders, kinderen en de commissie zelf uit te voeren. Het betreft echter wel mensenwerk waarbij verbeteringen zeker mogelijk zijn.

§ 12.4 Ideeën/ Suggesties/ Opmerkingen?

Mochten er ouders zijn met ideeën, suggesties of opmerkingen dan vernemen wij dat graag van u.  U kunt dan mailen naar info@kinderopvangklazienaveen.nl,  of iemand van de oudercommissie aan te spreken. Hoe meer input de oudercommissie krijgt van ouders hoe beter zij bekend is met wat er leeft bij Kinderopvang Klazienaveen en hoe beter zij haar doelstellingen kan naleven.

 

Hoofdstuk 13.     Klachtenregeling

Een Klacht….?

Wij van Kinderopvang Klazienaveen doen ons uiterste best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Het kan voorkomen dat u eens wat minder tevreden bent. U kunt dan contact opnemen met de stichting klachtencommissie in de kinderopvang waar wij bij zijn aangesloten. Zij behandelen uw klacht dan. Natuurlijk hopen we in eerste instantie het intern samen met u op te kunnen lossen. Wij nemen u klacht serieus en zullen er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

 

Hoofdstuk 14.     Vierogen en  -oren en transparantie gedurende de dag

Transparantie

Kinderopvang Klazienaveen heeft haar groepsdeur zoveel mogelijk open en het traphekje dicht, doordat de kleutergroep van school ook gebruik maakt van deze gang zal dit het risico moeten verkleinen. Vanuit het schoolplein en vanuit de grote gang van school, de directiekamer en de lerarenkamer is er daardoor zicht op de groep. Ook zijn er veel ramen in de groep, die niet volledig dichtgeplakt mogen worden. Er is zicht op de groep van de omliggende woningen, hierdoor zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.

§ 14.1 Personeelsbezetting

Onze kinderopvang heeft capaciteit voor 16 kinderen bij de dagopvang, waardoor er 3 medewerkers op de groep aanwezig zijn en bij de BSO is er capaciteit voor 20 kinderen waardoor er daar twee medewerkers op de groep staan. De inzet van stagiaires en/of vrijwilligers vergroot deze aanwezigheid van ogen en oren. Op rustige dagen en in vakanties zorgen de stagiaires en/of vrijwilligers voor de vier ogen en vier oren op de groep. Ook zijn er gedurende de dag tijdens de schoolweken leerkrachten van de school aanwezig in het gebouw.

§ 14.2 Specifieke situaties

Gedurende een kinderdagverblijfdag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en bezetting van medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen en orenprincipe.

Beschrijving situaties:

 1. Halve groep met 1 pedagogisch medewerker

Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de beroepskracht /kindratio of minder:

  1. Waar mogelijk wordt gekeken naar de inzet van stagiaires en/of vrijwilligers
  2. De groepsdeur blijft zo wie zo open
  3. Daarnaast komen er bij de haal en breng momenten onverwacht ouders naar binnen lopen.
  4. Ook wordt er onverwacht door de gang gelopen door de kleutergroep van school.
  5. Wanneer er iemand op kantoor aanwezig is zal deze deur ook zoveel mogelijk open blijven en zal diegene regelmatig even binnenlopen op de groep.
 1. Breng en haal momenten tijdens de 3 uur regeling

3 uur per dag alleen staan bij brengen en halen en pauzetijden, is bij regelgeving geregeld. De pedagogisch medewerker is bij het vroege begin (vanaf 7.30 – 8.30 uur en in sommige gevallen zal dit vanaf 6.30 – 8.00 uur zijn) en bij het late einde van de dag (vanaf 16.30 – 17.30 uur en in sommige gevallen zal dit vanaf 17.00 – 18.30 uur zijn) Op deze tijden kan het voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen in de groep is tot de 2e collega begint of de 1ste collega naar huis gaat: Tijdens deze periode is er inloop door ouders, is de groepsdeur open en heeft de groep transparante ramen naar buiten toe. Het onvoorspelbare karakter van de haal en brengsituaties en de kleutergroep en juf die gebruik maken van de gang (je weet niet exact wanneer een ouder of de kleuters en juf binnen- of langslopen) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. Ook zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken (transparante ramen waardoor zicht vanuit de omringende woningen)

 1. Slaapruimte

In het werkbeleid staan afspraken genoemd wanneer een pedagogisch medewerker alleen in de slaapruimte verblijft met kinderen. Deze afspraken zijn:

  1. De deur blijft open staan.
  2. Er is een babyfoon aanwezig waarmee medewerkers gehoord kunnen worden terwijl zij alleen in de slaapruimte zijn.
 1. Toiletruimte

De kindertoiletten zijn aangrenzend aan de gang er gaat altijd een pedagogisch medewerker met de kinderen mee. In het werkbeleid staan hier afspraken over, deze afspraken zijn:

  1. De deuren blijven open zodat medewerkers gehoord kunnen worden wanneer zij met de kinderen meelopen naar het toilet
  2. De kinderen van school en de leraren maken gebruik van dezelfde toiletruimte, het onvoorspelbare karakter van het gezamenlijke gebruik (je weet niet wanneer er iemand de toiletruimte binnen loopt) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen.
 1. Toezicht bij buiten spelen

Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met kinderen. Het buiten spelen geschied op speelplaatsen die zichtbaar is door omringende woningen en school. De zichtbaarheid voor de buurt/school/omgeving is zo min mogelijk belemmert. Van de omwonende verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen medewerkers die iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.

 1. Uitstapjes

Als er uitstapjes gemaakt worden gaan er altijd twee medewerkers mee (dit kunnen twee pedagogisch medewerkers zijn of 1 pedagogisch medewerker met een stagiaire of vrijwilliger.

 

Hoofdstuk 15.     Achterwacht bij kinderopvang Klazienaveen

Het kan voorkomen dat een van de twee leidsters ziek is, of om een andere reden niet aanwezig is of kan zijn. Wij hebben dan twee mensen die wij kunnen bellen en die er binnen een kwartier zijn. Zij helpen ons dan met bijvoorbeeld kinderen van de BSO naar school brengen en van school halen of als extra kracht op de groep. Deze twee mensen hebben wij altijd achter de hand in noodsituatie als er twee mensen op de groep moeten staan.

Kinderopvang opvang klazienaveen Gras